Wat betekent sociale zekerheid voor de werkgever?

Elke werkgever heeft op drie terreinen verplichtingen met betrekking tot de sociale zekerheid van zijn werknemers:

Financiële verplichtingen

De werkgever betaalt de kosten voor personeel dat tijdelijk niet inzetbaar is. Deze kosten zijn wel beïnvloedbaar.

Administratieve verplichtingen
De wetgeving kent strenge vereisten. Alleen middels een volledige en juiste administratie kan de werkgever "bewijzen" dat hij zich aan de wettelijke regels houdt.
Re-integratiebegeleiding
Naast doorbetalen van het loon cq betalen van de uitkering dient de werkgever zijn werknemer aantoonbaar te begeleiden bij zijn re-integratie.

Financiële verplichtingen

Voor werknemers die vanwege ziekte of gebrek (tijdelijk) geen arbeid kunnen verrichten betaalt de werkgever de rekening.

Van eerste dag ziekmelding tot 104 weken


De werkgever betaalt minimaal 70% van het loon door aan de verzuimende werknemer. Deze loondoorbetalingsverplichting geldt voor de eerste twee jaar. Loopt tijdens de ziekteperiode het arbeidscontract af dan krijgt de werknemer recht op een ZW-uitkering. De kosten hiervan worden gedragen door de werkgever.

WIA beoordeling na 104 weken


Na circa 2 jaar bepalen de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige in hoeverre de verzuimende werknemer in staat is betalende arbeid te verrichten.
De werkgever betaalt 10 jaar lang de uitkering aan gedeeltelijk of volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikte werknemers. Dit geldt ook voor degene die ziek uit dienst zijn gegaan.
Lees meer over de financieringskeuzes
No-risk polis
Voor een specifieke groep werknemers wordt de werkgever gecompenseerd voor de loondoorbetalingsverplichting bij verzuim en de uitkering bij arbeidsongeschiktheid.

Administratieve verplichtingen

De werkgever moet middels zijn administratie "bewijzen" dat hij gehandeld heeft overeenkomstig de wettelijke verplichtingen. Zo moet er per werknemer een dossier zijn met voor de sociale zekerheid belangrijke documenten.

Re-integratiebegeleiding

Op grond van de Wet verbetering Poortwachter (Wvp) is een werkgever altijd verantwoordelijk voor de re-integratiebegeleiding van een zieke werknemer tijdens de eerste 104 weken ziekte. De wetgever geeft richtlijnen voor de begeleiding. Ook bevat de wetgeving rechten en plichten voor de werknemer.

Bij onvoldoende re-integratie inspanningen kan een loonsanctie opgelegd worden, waardoor de werknemer langer recht heeft op loondoorbetaling c.q. een Ziektewet-uitkering. Houdt de werknemer zich niet aan zijn verplichtingen dan kan de uitkering gekort of gestopt worden.

Ook na de WIA-beoordeling gaat de re-integratiebegeleiding door, tenzij de werknemer volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is beoordeeld. Een werknemer die zicht heeft op re-integratie dient er alles aan te doen om zo snel mogelijk weer deel te nemen aan het arbeidsdproces. De werkgever begeleidt hem hierbij.

Co-financiering verzekeraar
Zowel de WGA verzekeraar als de collectieve zorgverzekeraar zijn vaak bereid mee te betalen aan interventies om het herstel te bevorderen. 

No-risk doelgroep
Voor werknemers met een zogenaamde no-risk status neemt UWV de financiële kant en de re-integratiebegeleiding over van de werkgever.


Wettelijke basis re-integratiebegeleiding

De belangrijkste regels voor re-integratiebegeleiding:
Wet verbetering poortwachter
De spelregels waar de werkgever en de werknemer zich aan moeten houden zijn vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter (Wvp).
WULBZ
De verplichtingen van de werkgever zijn vastgelegd in de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsverplichting Bij Ziekte.
Privacy wetgeving
De werkgever moet aan veel privacyregels voldoen, onder meer voor de personeels- en verzuimadministratie. Onzorgvuldige omgang met deze gegevens kan leiden tot flinke boetes.
Arbowet
De Arbowet stelt eisen aan de preventie en re-integratie.