Wat is sociale zekerheid?

De Nederlandse sociale zekerheid is erop gericht om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of degenen die niet (volledig) in hun eigen inkomen kunnen voorzien, te ondersteunen.

Naast volksverzekeringen zijn er ook speciale regelingen die alleen gelden voor werknemers die tijdelijk niet in staan zijn arbeid te verrichten. De werkgever en werknemer betalen de premies van deze verzekeringen. De verzekeringspremie is meestal afgestemd op de individuele situatie van de werkgever (premiedifferentiatie). Het recht op een uitkering vanuit zo’n werknemersverzekering brengt verplichtingen met zich mee. Zo moeten werknemers bij ziekte actief werken aan re-integratie op de arbeidsmarkt. Werkgevers zijn verplicht om werknemers hierbij zo goed mogelijk te faciliteren.
Ga naar UWV.nl voor uitleg over de regelgeving

Sociale zekerheid gericht op werknemers

Werknemersverzekeringen

De sociale zekerheid kent veel domeinen. Virta richt zich uitsluitend op de domeinen die zich specifiek richten op werknemers. Dit zijn enerzijds de regelingen om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden en anderzijds de regelingen die een inkomensvoorziening bieden aan werknemers, wanneer zij onverhoopt uit het arbeidsproces vallen.
Verzuim

Werkgevers betalen max 104 weken 70% van het loon van zieke werknemers.
De werkgever is wettelijk verplicht werknemers te begeleiden bij de re-integratie.

Ziektewet
Voor werknemers die ziek uit dienst gaan betaalt de werkgever maximaal 104 weken de ZW-uitkering.
De werkgever is verplicht de ex-werknemer te begeleiden en de ex-werknemer dient mee te werken aan zijn re-integratie

WIA
Zo’n 104 weken na de eerste ziektedag beoordeelt de verzekeringsarts of de werknemer arbeidsongeschikt is. De eventuele WGA-uitkering wordt toegerekend aan de werkgever.