No-risk polis wordt weinig benut

Voor sommige werknemers is het risico op uitval door ziekte groter dan voor andere. Om deze groep een eerlijke kans op de arbeidsmarkt te geven, beperkt de overheid dit grotere (financiële) risico voor werkgevers. Deze zogenaamde no-riskpolis houdt in dat de loondoorbetalingsverplichting wordt gecompenseerd én de toerekenbaarheid van Ziektewet en WGA-uitkeringen vervalt.

Het doel van de no-riskpolis is om werkgevers over de streep te trekken om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen of te houden. Veel werkgevers zijn echter onbekend met deze regeling. Ook werknemers weten vaak niet dat zij vallen onder de “no-risk doelgroep”. Het gebruik van de no-risk polis is dan ook zeer laag.

Het UWV Kennisverslag 2018-9 bevat een onderzoek naar het gebruik van de no-risk polis. De belangrijkste conclusies zijn:
  • Bij verzuim van Wajong'ers wordt slechts in 60% van de gevallen een beroep gedaan op de no-risk polis door de werkgever
  • Voor werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA) wordt bij de helft van de ziekmeldingen de no-risk polis benut
  • Voor WAO’ers en WIA 35-minners wordt er nog minder gebruik gemaakt van de no-risk polis, respectievelijk 17% en 14%.
Een eerste verklaring van het ondergebruik is onbekendheid met de no-riskpolis bij werkgevers en werknemers. Virta helpt werkgevers bij het optimaal benutten van de no-risk polis. Zowel door uitvragen van de doelgroepstatus als het claimen van de no-risk polis bij ziekmelding.Publicatiedatum: 27 juli 2018
Mirella RutteConsultant Sociale Zekerheid