Aanpassing transitievergoeding

In de Wet werk en zekerheid is bepaald dat de werkgever een transitievergoeding dient te betalen als hij afscheid wil nemen van een werknemer.

Dit geldt ook als de reden voor beëindiging arbeidsongeschiktheid van de werknemer is. Voor werkgevers voelt dit als onrechtvaardig. De werkgever heeft immers al veel kosten gemaakt, zoals de loondoorbetaling en re-integratiekosten. Dit zorgde er ook voor dat het dienstverband vaak niet beëindigd werd, maar slapend werd voortgezet. 

Maatregel met terugwerkende kracht

In het Regeerakkoord is daarom bepaald dat hiervoor maatregelen genomen moesten worden. Dit heeft geresulteerd in een wetsvoorstel dat in de zomer van 2018 is aangenomen door de Tweede en vervolgens de Eerste kamer.

Vanaf 2020 kunnen werkgevers bij UWV compensatie aanvragen voor de betaalde transitievergoeding. De termijn hiervoor is zes maanden na de uitbetaling.

De compensatie kan worden aangevraagd voor vergoedingen die sinds 1 juli 2015 betaald zijn. Een aanvraag voor deze terugwerkende kracht dient u in te dienen tussen 1 april 2020 en 30 september 2020.

Hoogte compensatie transitievergoeding


In principe wordt de transitievergoeding gecompenseerd tot maximaal de loondoorbetalingen tijdens de 104 weken ziekteperiode.

Verhoging premie


De compensatie wordt gefinancierd vanuit het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf). De premie die de werkgever hiervoor betaalt zal dan ook worden verhoogd.

Administratie


Om de compensatie voor de transitievergoeding te kunnen aanvragen, dient u over een aantal documenten te beschikken:
  • Arbeidsovereenkomst
  • Bewijs beëindiging arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid
  • Loonstroken met het tijdens ziekte betaalde loon
  • Gegevens die gebruikt zijn voor de berekening hoogte transitievergoeding
  • Bewijs van betaling transitievergoeding
Publicatiedatum: 15 oktober 2018
Mirella RutteConsultant Sociale Zekerheid